UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o prevedenie, rukopis a jednotlivé charakteristické prvky, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Nikol Znášik, trvale bytom Slnečná 33/A, Chorvátsky Grob, 900 25, alebo spoločnosť Lillya s.r.o., so sídlom Slnečná 33/A, so sídlom Chorvátsky Grob, 900 25, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 132030/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke. To isté sa týka fotografií zverejnených na tejto internetovej stránke a profiloch sociálnych sieti – Facebook, Instagram.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.